وزارت امور اقتصاد و دارایی

صفحه خانه
تماس با ما
English
سازمانهاي بين المللي

     انجمن بین­المللی نظار بیمه[1]
     انجمن بین­المللی نظار بیمه (IAIS)، که در سال 1994 تأسیس گردید، یک سازمان نظارت کننده می­باشد که از بیش از 100 کشور و حوزه قضایی مختلف تشکیل شده است.[2]
     اهداف اولیه آن عبارتند از:
-گسترش همکاری در میان ضابطه­گذاران صنعت بیمه؛
-تنظیم استانداردهای بین­المللی برای نظارت بر بیمه؛
-آموزش اعضاء؛
-کار مشترک با ضابطه­گذاران در دیگر بخشهای مالی و موسسات مالی بین­المللی.
علاوه بر اعضاء ، انجمن بین­المللی نظار بیمه بیش از60 عضو شاهد، نمایندگان انجمن­های صنعتی، انجمن­های حرفه­ای، شرکتهای بیمه، مشاوران و موسسات مالی بین­المللی را در اختیار دارد.[3]
ضمن اینکه انجمن بین­المللی نظار بیمه موضوعات مختلفی از جمله تمام حوزه­های نظارت بر بیمه را پوشش می­دهد و به مسئله پولشویی در یکی از نشریات این سازمان پرداخته شده است. در ژانویه 2002، انجمن بین­المللی نظار بیمه نشریه شماره 5 بنام رهنمودهایی برای نظار و شرکتهای بیمه[4] را منتشر ساخت. این نشریه بطور جامع به مسئله پولشویی در صنعت بیمه می­پردازد. همانند دیگر نشریات بین­المللی، رهنمودهای مقابله با پولشویی برای پیاده­سازی در کشورها در نظر گرفته شده است و شرکتهای خاص بیمه، خدمات ارائه شده در یک کشور، سیستم مالی، اقتصاد، و ساختار قانونی و سازمانی آن را مورد بحث قرار می­دهد.
این نشریه در مورد شرکتهای بیمه چهار اصل دارد :
-تطبیق با قوانین مقابله با پولشویی؛
-در اختیار داشتن برنامه­های شناسایی مشتری؛
-همکاری با تمام ضابطین قانون؛
-در اختیار داشتن سیاستها و شیوه های مقابله با پولشویی و برنامه­های آموزشی برای کارکنان.
این چهار اصل به موازات چهار اصل اظهار شده در بیانیه کمیته بال می­باشد. نشریه مذکور کاملاً با توصیه­های چهل­گانه، شامل گزارش عملیات مشکوک و دیگر الزامات، مطابقت دارد.
 


[1] International Association of Insurance Supervisors.
[3]همان.
[4] Anti-Money Laundering Guidance Notes for Insurance Supervisors and Insurance Entities (AML Guidance Notes).
 
نسخه قابل چاپ

جهت چاپ متن ، به اين قسمت وارد شده و از دکمه "نسخه قابل چاپ " در انتهاي صفحه استفاده فرماييد.