وزارت امور اقتصاد و دارایی

صفحه خانه
تماس با ما
English
سازمانهاي بين المللي

 

سازمان بین­المللی واسطه گران اوراق بهادار[1]
سازمان بین­المللی واسطه­گران اوراق بهادار (IOSCO) وظیفه تنظیم مقررات و اداره قوانین اوراق بهادار را در کشورهای مربوطه بعهده دارد. در حال حاضر 105 کشور در این سازمان عضویت دارند.[2] درصورتیکه یک مقام دولتی اداره قوانین اوراق بهادار را در یک کشور بعهده نداشته باشد، یک مجموعه خودگردان، نظیر یک سازمان بورس، از آن کشور می­تواند حق رأی داشته باشد. سازمانهای بین المللی و اعضای وابسته نیز در این سازمان مشارکت دارند، اما از امتیازات رأی دهی برخوردار نیستند.
سازمان بین­المللی واسطه­گران اوراق بهادار سه هدف اصلی دارد:
-حمایت از سرمایه­گذاران؛
-اطمینان از وجود بازارهای سالم، کارآمد وشفاف؛
-کاهش ریسک سیستماتیک.[3]
 
در سال 1992، سازمان بین­المللی واسطه­گران اوراق بهادار یک قطعنامه در خصوص پولشویی به تصویب رسانید. نظیر دیگر سازمانهای بین المللی، سازمان بین­المللی واسطه­گران اوراق بهادار اختیار قانونگذاری ندارد. همانند کمیته بال و انجمن بین­المللی نظار بیمه، این سازمان برای اجرای توصیه­ها در کشورهای مربوطه به اعضای خود تکیه می­کند.


[1] International Organization of Securities Commissioners.
نسخه قابل چاپ