وزارت امور اقتصاد و دارایی

صفحه خانه
تماس با ما
English
سازمانهاي بين المللي
Egmont Logoگروه اگمونت متشکل از واحدهای اطلاعات مالی[1]
بعنوان بخشی از تلاش در جهت مبارزه با پولشویی، دولتها نهادهایی را تأسیس کرده­اند تا به تحلیل اطلاعات ارسالی از سوی "اشخاص ملزم به ارائه گزارش"[2] بپردازند. به چنین نهادهایی عموماً واحد اطلاعات مالی (FIU) اطلاق می­گردد. این واحد­ها کانون برنامه­های ملی مبارزه با پولشویی محسوب می­گردند، زیرا تبادل اطلاعات بین موسسات مالی و ضابطین قضایی از طریق آنان صورت می­پذیرد. نظر به اینکه پولشویی ابعاد جهانی دارد، نیاز به تبادل اطلاعات بصورت فراملی همواره موجود است.
در سال 1995، شماری از واحدهای دولتی که امروزه بعنوان واحد اطلاعات مالی شناخته می­شوند شروع به همکاری نمودند و گروه اگمونت واحدهای اطلاعات مالی (بنام محل اولین ملاقات در بروکسل) را شکل دادند. هدف این گروه ایجاد یک تالار اجتماعات برای واحدهای اطلاعات مالی است تا برنامه­های ملی مبارزه با پولشویی و ابتکارات در این زمینه مورد حمایت قرار گیرند. این حمایت شامل توسعه و تنظیم تبادل اطلاعات مالی و قابلیتهای کارکنان، و ارتباط بهینه بین واحدهای اطلاعات مالی از طریق فناوری، و کمک به توسعه واحدهای اطلاعات مالی در سطح جهان می­باشد.[3]
         مأموریت گروه اگمونت در سال 2004 گسترش یافت و بویژه شامل تأمین مالی تروریسم نیز شد.[4] برای عضویت در گروه اگمونت ، واحد اطلاعات مالی یک کشور باید تعریف گروه اگمونت از واحد اطلاعات مالی را برآورده سازد[5] که یک نهاد ملی و مرکزی و مستقل مسئول دریافت ( و اگر مجاز باشد درخواست )، تحلیل و ارجاع اطلاعات مالی به مراجع صالح می­باشد. این اطلاعات:
-در ارتباط با عواید احتمالی حاصل از جرم و تأمین مالی تروریسم است؛
-قوانین ملی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گزارش آنها را الزامی ساخته است.[6]
           یک عضو این سازمان تعهد دارد مطابق اصول گروه اگمونت در زمینه تبادل اطلاعات بین واحدهای اطلاعات مالی در قضایای پولشویی رفتار کند. این اصول شامل شرایط تبادل اطلاعات، محدودیت در استفاده از اطلاعات، و رازداری می­باشد.
در حال حاضر اعضای گروه اگمونت از 94 حوزه قضایی تشکیل گردیده است. این اعضاء به یک سایت اینترنتی امن دسترسی دارند که برای عموم جهت تبادل اطلاعات قابل دسترس نیست.
گروه اگمونت یک مجموعه غیر­رسمی و بدون دبیرخانه یا یک محل دائمی است. گروه اگمونت سالی یکبار جلسه عمومی دارد و جلسات گروههای کاری آن سالی سه­بار برگزار می­گردد. در داخل گروه اگمونت، رؤسای واحدهای اطلاعات مالی تمام تصمیمات سیاستگذاری را اتخاذ می­کنند، که شامل عضویت نیز می­گردد. کمیته اگمونت به گروههای کاری و رؤسای واحدهای اطلاعات مالی در فاصله تشکیل جلسات عمومی سالانه یاری می­رساند.
       نهایتاً، گروه اگمونت مواد درسی را تهیه و در اختیار عموم قرار می­دهد. این گروه قضایای مربوط به مبارزه با پولشویی را از اعضای خود دریافت و در این زمینه یک بانک اطلاعاتی گردآوری کرده است.

     
ساختار سازمانی گروه اگمونت

    فایل ضمیمه :
مراحل پیوستن واحدهای اطلاعات مالی به گروه اگمونت
[1] The Egmont Group of Financial Intelligence Units.
[2]در قانون مبارزه با پولشویی ایران مصوب 02/11/1386 از اصطلاح "اشخاص مشمول قانون" استفاده شده است.
[4]همانجا.
[5]همانجا.

نسخه قابل چاپ