وزارت امور اقتصاد و دارایی

صفحه خانه
تماس با ما
English
تحقیقات
لطفا جهت دریافت فایل مد نظر ، از لیست زیر فایل مربوطه را انتخاب و کلیک نمایید .

1- PDF  file format  گزارش نظام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور سنگاپور                                                                       
2- PDF  file format راهنمایی جهت استفاده ارائه دهندگان خدمات مالی 
3- PDF  file format جایگاه صرافی ها در قوانین و مقررات بین المللی