وزارت امور اقتصاد و دارایی

صفحه خانه
تماس با ما
English
تماس با دبيرخانه شورا


آدرس:
تهران، میدان امام خمینی(ره)، خیابان صوراسرافیل، ساختمان مرکزی وزارت امور اقتصادی و دارایی، (ضلع جنوبی)طبقه چهارم ،

کد پستی:1114943661شماره های تماس:
تلفن
عنوان
021-33967616
دفترریاست مرکز 
021-39903307
021-39904091
امور شرکتها

" شرکتها ، سازمانها ، نهاد ها ، موسسات و.... جهت معرفی مسئول مبارزه با پولشویی به آدرس WWW.IRANAML.COM
صفحه اول سایت قسمت ثبت نام مسئول مبارزه با پولشویی شرکتهای تجاری و موسسات غیرتجاری مراجعه نمایند. "